Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm Khuyến công thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số:155/QĐ-SCT  ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng)
QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụtổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm Khuyến công thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:155/QĐ-SCT  ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng)
 
I. Quy định chung

1. Vị trí, chức năng:
Trung tâm Khuyến công trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động.
Trung tâm Khuyến công có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về hoạt động khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động và trụ sở làm việc:
Trung tâm Khuyến công chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm Khuyến công có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại tầng 5, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng; số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 02633.540.355; Fax: 02633.540.355.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt.

3. Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công tại địa phương.

5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.

6. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công.

7. Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học-công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

8. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

9. Trực tiếp theo dõi, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công; thực hiện việc giải ngân và thanh quyết toán các đề án khuyến công theo quy định hiện hành.

10. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án khuyến công và theo dõi sau đầu tư đối với các đề án khuyến công hỗ trợ có thu hồi.

11. Thực hiện việc thu hồi kinh phí đối với các đề án khuyến công hỗ trợ có thu hồi. Phối hợp với các cơ quan có liên quan (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Tòa án nhân dân, các cơ quan thi hành án dân sự) để xử lý việc thu hồi kinh phí khuyến công đã hỗ trợ đối với các đơn vị vi phạm hợp đồng sử dụng và hoàn trả kinh phí khuyến công.

12. Định kỳ báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính việc thu hồi kinh phí đối với các đề án khuyến công hỗ trợ có thu hồi.

13. Thực hiện các dịch vụ khuyến công theo các đề án cụ thể được phê duyệt.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương.

15. Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến công.

16. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
1. Lãnh đạo Trung tâm:
a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ chức danh quy định.

Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý công chức, viên chức và theo quy định của pháp luật.
 
2. Biên chế của Trung tâm:
a) Giám đốc Trung tâm thuộc biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Các chức danh còn lại là viên chức được xác định theo vị trí việc làm và do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm.
Thông tin Thương vụ
Bảo vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
Liên kết Trang thông tin
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây