Lễ phát động Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"

Lễ phát động Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"

Sáng ngày 09/12/2017 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm”. Đây là hoạt động khởi đầu cho Chương trình truyền thông “Hành động về an toàn thực phẩm” trên quy mô toàn quốc trong năm 2017 và 2018. Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội về an toàn thực phẩm.

Xem tiếp...

30-KAM-2016 Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

30-KAM-2016 Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

 •   08/12/2016 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

29-KAM-2016 Thủ tục xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ.

29-KAM-2016 Thủ tục xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ.

 •   08/12/2016 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

28-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

28-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 •   08/12/2016 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

27-KAM-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

27-KAM-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 •   08/12/2016 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

26-KAM-2016 Cấp LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

26-KAM-2016 Cấp LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 •   08/12/2016 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

25-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 

25-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 

 •   08/12/2016 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

24-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

24-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

23-KAM-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

23-KAM-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

22-KAM-2016 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

22-KAM-2016 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

21-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

21-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

20-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

20-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 •   08/12/2016 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

19-KAM-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

19-KAM-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 •   08/12/2016 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

17-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 

17-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 

 •   08/12/2016 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

16-KAM-2016 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

16-KAM-2016 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

15-KAM-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

15-KAM-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

14-KAM-2016 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

14-KAM-2016 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 03:54:00 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

13-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

13-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

12-KAM-2016 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

12-KAM-2016 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 •   08/12/2016 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

11-KAM-2016 Cấp Điều Chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

11-KAM-2016 Cấp Điều Chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 •   08/12/2016 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng


Các tin khác

Lịch sử hình thành ngành Công Thương Việt Nam

Một số thông tin sau đây sẽ giúp mỗi người chúng ta hiểu biết một cách khái quát hơn về lịch sử ra đời và những thay đổi, biến động chủ yếu của ngành Công Thương Việt Nam: - Ngày 16-3-1947 Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra Sắc lệnh số: 29-/SL-CTN đặt trong Bộ Kinh Tế - một cơ quan Trung...

Bảo vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
Thông tin Thương vụ
Thông tin doanh nghiệp
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây