Báo cáo Kết quả kiểm tra đột xuất về Chất lượng Xăng dầu, Mỹ phẩm, Phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật

Báo cáo Kết quả kiểm tra đột xuất về Chất lượng Xăng dầu, Mỹ phẩm, Phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật

Thực hiện kế hoạch 410/KH-BCĐ 389 ngày 14/06/2017 của BCĐ 389 quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại Xăng Dầu. Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả hoạt động trong vòng hai tháng qua, như sau:

Xem tiếp...

30-KAM-2016 Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

30-KAM-2016 Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

 •   09/12/2016 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

29-KAM-2016 Thủ tục xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ.

29-KAM-2016 Thủ tục xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ.

 •   09/12/2016 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

28-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

28-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 •   09/12/2016 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

27-KAM-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

27-KAM-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 •   09/12/2016 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

26-KAM-2016 Cấp LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

26-KAM-2016 Cấp LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 •   09/12/2016 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

25-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 

25-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 

 •   09/12/2016 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

24-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

24-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 •   09/12/2016 02:55:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

23-KAM-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

23-KAM-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 •   09/12/2016 02:32:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

22-KAM-2016 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

22-KAM-2016 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 •   09/12/2016 02:26:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

21-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

21-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 •   09/12/2016 02:03:00 AM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

20-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

20-KAM-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 •   08/12/2016 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

19-KAM-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

19-KAM-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 •   08/12/2016 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

17-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 

17-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 

 •   08/12/2016 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

16-KAM-2016 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

16-KAM-2016 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

15-KAM-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

15-KAM-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

14-KAM-2016 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

14-KAM-2016 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

13-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

13-KAM-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 •   08/12/2016 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

12-KAM-2016 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

12-KAM-2016 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 •   08/12/2016 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

11-KAM-2016 Cấp Điều Chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

11-KAM-2016 Cấp Điều Chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 •   08/12/2016 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng


Các tin khác

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng (Ban hành kèm theo Quyết định số:156/QĐ-SCT  ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng) I. Quy định chung 1.1 Vị trí, chức...

Bảo vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
Thông tin Thương vụ
Thông tin doanh nghiệp
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây