Lễ phát động Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"

Lễ phát động Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"

Sáng ngày 09/12/2017 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm”. Đây là hoạt động khởi đầu cho Chương trình truyền thông “Hành động về an toàn thực phẩm” trên quy mô toàn quốc trong năm 2017 và 2018. Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội về an toàn thực phẩm.

Xem tiếp...

12-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

12-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

 •   07/12/2016 02:43:00 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

11-2016-Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

11-2016-Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

 •   07/12/2016 01:55:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

10-2016  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho Cửa Hàng bán LPG chai.

10-2016  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho Cửa Hàng bán LPG chai.

 •   02/12/2016 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

9-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG  

9-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG  

 •   02/12/2016 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

8-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG.

8-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG.

 •   02/12/2016 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

7-2016 CẤP LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG

7-2016 CẤP LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG

 •   02/12/2016 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

6-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG

6-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG

 •   01/12/2016 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

5-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG.

5-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG.

 •   01/12/2016 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

4-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

4-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

 •   01/12/2016 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

3-2016 CẤP LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

3-2016 CẤP LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

 •   01/12/2016 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

2-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

2-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

 •   01/12/2016 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

1-2016 Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

1-2016 Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

 •   01/12/2016 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

1. Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

1. Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 •   23/03/2016 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0

3. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

3. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 •   23/03/2016 04:54:00 AM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0

4. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

4. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 •   23/03/2016 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0

7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Đại Lý bán lẻ xăng dầu

7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Đại Lý bán lẻ xăng dầu

 •   23/03/2016 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Lịch sử hình thành ngành Công Thương Việt Nam

Một số thông tin sau đây sẽ giúp mỗi người chúng ta hiểu biết một cách khái quát hơn về lịch sử ra đời và những thay đổi, biến động chủ yếu của ngành Công Thương Việt Nam: - Ngày 16-3-1947 Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra Sắc lệnh số: 29-/SL-CTN đặt trong Bộ Kinh Tế - một cơ quan Trung...

Bảo vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
Thông tin Thương vụ
Thông tin doanh nghiệp
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây